قوی بازار محصول کارگر اعتصاب هندوانه

قوی: بازار محصول کارگر اعتصاب هندوانه ماه رمضان اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد.

بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

عبارات مهم : ایران

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این بانک پیرو بخشنامه هایی در تاریخ ۲۵ فروردین و ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ و در جهت اجرای تصویب نامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیأت وزیران، موارد زیر را در خصوص تأمین ارز مصارف ارزی خدماتی جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

۱- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله های ارزی وارده یا موجودی حساب های ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به قیمت بازار بلامانع هست. ضمناً مصرف ارز خریداری شده است در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.

۲- در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تأمین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی های آن بانک و یا سایر صرافی های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان پذیر خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد.

۳- تأمین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به قیمت روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به قیمت بازار بلامانع است.

تبصره: تأمین ارز به قیمت اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا آخر شهریورماه امسال (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

۴- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانک های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه های منتهی به شماره های ۳۹۸۴۱ /۹۷ تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲ /۹۷ تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ به قیمت بازار بلامانع است.

بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

۵- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲ /۹۷ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قیمت بازار بلامانع است.

۶- تأمین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در برابر ارائه صورتحساب شرکت بیمه به قیمت بازار بلامانع است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد.

۷- تأمین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و شخصی با تقاضا و تأیید کارفرما به قیمت بازار بلامانع است.

۸- تأمین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم کشور عزیزمان ایران با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به قیمت بازار بلامانع است.

بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد

۹- تأمین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی بعد از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲ /۹۷ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷) به قیمت بازار بلامانع است.

تبصره: تأمین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تأیید شرکت هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارائه خدمات اینگونه شرکت ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای قیمت روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته هست، کماکان به قیمت مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود.

۱۰- تأمین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه گارانتی نامه های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادرگردیده هست، در وجه ذینفع گارانتی نامه ارزی به قیمت بازار بلامانع است.

۱۱- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه های شماره ۵۸۰۶۴ /۹۷ تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴ /۹۷ ترایخ ۸ مرداد ۱۳۹۷ از طریق بانک های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به قیمت بازار بلامانع است.

۱۲- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت وقت مطالعاتی با ارائه درخواست دانشگاه ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزشی مزبور بعد از اخذ تأییدیه وزارتخانه های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به قیمت بازار از طریق بانک های سامان و تجارت بلامانع است.

۱۳- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تأمین هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست وزارتخانه ها، شرکت ها/ موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وسیله متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به قیمت بازار بلامانع است.

۱۴- تأمین و انتقال ارز بابت شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارائه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه / دانشگاه ذیربط بعد از اخذ تأییدیه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به قیمت بازار بلامانع است.

۱۵- تأمین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق عضویت در شرکت ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارائه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارائه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن به وسیله وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به قیمت بازار بلامانع است.

۱۶- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه عضویت شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی عضویت شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارائه فرم عضویت حداکثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته مکفی به قیمت بازار بلامانع است.

۱۷- تأمین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده است به وسیله دفتر مذکور به قیمت بازار بلامانع هست. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن به وسیله نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در کشور مورد نظر تایید شده است باشد، به قیمت بازار بلامانع هست.

۱۸- تأمین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم کشور عزیزمان ایران به دفاتر نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در خارج از کشور با ارائه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به قیمت بازار بلامانع است.

۱۹- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و…) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به قیمت بازار بلامانع است.

۲۰- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوائز جشنواره ها و مسابقه های به درخواست وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به قیمت بازار بلامانع است.

۲۱- تأمین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوائز جشنواره ها و مسابقه های با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به قیمت بازار بلامانع است.

۲۲- تأمین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی های بین المللی (استاندارد، کیفیت و …) با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به قیمت بازار بلامانع است.

۲۳- تأمین و انتقال ارز جهت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و سایر شرکت های ریلی بابت حق استفاده از واگن ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت مهم ناشی از قراردادهای چند جانبه در برابر ارائه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به قیمت بازار بلامانع است.

۲۴- تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده هست، به قیمت بازار بلامانع است.

۲۵- تبدیل و انتقال /پرداخت ارز بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در کشور عزیزمان ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً به وسیله دفاتر مذکور تامین شده است باشد، از محل ارزهای تأمین شده است بلامانع است.

۲۶- تأمین و انتقال /پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم کشور عزیزمان ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها به قیمت بازار بلامانع است.

۲۷- تأمین و انتقال ارز بابت شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از شرکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارائه صورتحساب و تأییدیه شرکت مذکور به قیمت بازار بلامانع است.

۲۸- تأمین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی های ریالی مأمورین نمایندگی های خارجی سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای خارجی در کشور عزیزمان ایران به ارز، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به قیمت بازار بلامانع است.

۲۹- تأمین و انتقال ارز جهت صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران بابت پرداخت هزینه های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها و گارانتی نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک های اطلاعات خریداران و بانک های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن ها، با تائید بالاترین مقام صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران به قیمت بازار بلامانع است.

تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه نامه ها و گارانتی نامه های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق گارانتی صادرات کشور عزیزمان ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به قیمت بازار اقدام کند.

۳۰- تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید شرکت سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور عزیزمان ایران به قیمت بازار بلامانع است.

۳۱- تأمین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع محموله های پستی بین المللی جهت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهت کاروران پستی غیر دولتی و شرکت های فعال خدمات پستی سریع بین الملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به قیمت بازار بلامانع است.

۳۲- تأمین و انتقال /پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به قیمت بازار بلامانع است.

۳۳- تأمین ارز بابت کارمزد عاملان (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع قیمت ارز تعرفه های کالایی بلامانع هست.

۳۴- تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به قیمت بازار بلامانع است.

۳۵- تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به قیمت روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است.

۳۶- تأمین ارز جهت سهم الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به قیمت روز اعلامی از سوی این بانک و یا قیمت بازار بلامانع است.

۳۷- تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷ /ت ۴۳۳۰۴ ک تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸ کمیسیون عنوان اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به قیمت بازار بلامانع است.

۳۸- تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به قیمت بازار بلامانع است.

۳۹- تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و خاص اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به قیمت بازار میسر خواهد بود.

۴۰- تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأیید شرکت سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور عزیزمان ایران به قیمت بازار بلامانع است.

۴۱- تأمین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان جهت طرح های وزارتخانه ها، موسسأت و شرکت های دولتی که دارای تضمین شرکت برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می نمایند، به قیمت بازار بلامانع هست. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تأمین ارز می بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به قیمت بازار صورت پذیرد.

۴۲- در رابطه با تأمین، انتقال /پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی عنوان این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی هست.

۴۳- تأمین و انتقال /پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن به وسیله اداره نظارت ارز این بانک تأیید شده است باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به قیمت روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود.

۴۴- قیمت بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه پرسش در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند.

۴۵- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی عنوان این بخشنامه و پیروی های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تأمین ارز مربوطه به وسیله این بانک صورت می پذیرد، مورد نیاز است حسب مورد هماهنگی های مورد نیاز را با ادارات ذی ربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی / نظارت ارز/ عملیات ارزی) به عمل آورند.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | خارجی | انتقال | ایرانی | بازاریابی | پرداخت خسارت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog